O nás

Poslaním Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Stará Ľubovňa je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcich v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie v okrese Stará Ľubovňa, a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti. GRM SL prispieva k prevencii rasizmu a xenofóbie a napomáha zmiereniu komunít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi.

Občianske združenie Misia možná

Poslaním Združenia je prostredníctvom rôznorodej formačnej, vzdelávacej, kultúrnej, sociálnej a pastoračnej činnosti budovať personálne kapacity, infraštruktúru a organizačné zložky, pozdvihnúť spoločenskú, vzdelanostnú úroveň a sociálno – ekonomické postavenie jednotlivcov i skupín, prispievať k prevencii rasizmu a xenofóbie s dôrazom na zlepšenie vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi rómskych komunít a majoritou.

Ciele združenia:

 • realizovanie domácich a zahraničných kultúrnych, sociálnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí a programov;
 • vzdelávacia činnosť metódami neformálneho vzdelávania, organizovanie vzdelávacích a výchovných aktivít, realizácia pobytových podujatí;
 • prevádzkovanie pastoračných centier, pohostinská činnosť s ubytovacími zariadeniami
 • zriaďovanie školských zariadení a sociálnych služieb;
 • vydavateľská činnosť;
 • osvetová činnosť – mediálne aktivity v oblasti rozhlasu, televízie, tlače a internetu, zverejňovanie informácií a výstupov z činnosti, informačný, štipendijný a pracovný servis;
 • dobrovoľníctvo – podpora a rozvoj aktívnej participácie na rôznych úrovniach, mobilita mládeže
 • tvorba a realizácia projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia;
 • budovanie infraštruktúry Združenia, rekonštrukčné, stavebné a pomocné práce pre vlastnú potrebu, nie za účelom podnikania;
 • efektívne využívanie majetku Združenia;
 • získavanie finančnej podpory.